شبکه محلی با استفاده از سیم برق Powerline

آداپتور دیواری Powerline با سرعت 85 مگابیت
آداپتور دیواری
کیت آداپتور دیواری Powerline با سرعت 85 مگابیت
2 عدد آداپتور دیواری
آداپتور دیواری Powerline با سرعت 200 مگابیت
آداپتور دیواری
کیت آداپتور دیواری Powerline با سرعت 200 مگابیت
2 عدد آداپتور دیواری