روتر

روتر خانگی 4 پورت
1 پورت WAN و 4 پورت LAN
روتر خانگی 4 پورت
1 پورت WAN و 4 پورت LAN
روتر خانگی 8 پورت
1 پورت WAN و 8 پورت LAN
روتر سازمان متوسط
1 پورت WAN و 4 پورت LAN قابلیت نصب در رک
روتر Load Balance
2 پورت WAN و 3 پورت LAN
روتر Load Balance
4 پورت WAN و یک پورت LAN
روتر Load Balance
2 پورت WAN و 8 پورت LAN گیگابیت و 1 SFP
روتر Load Balance
1 پورت LAN , 1 پورت WAN و 3 پورت قابل تعویض (LAN/WAN)